ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Псалъэжь: Гуащэтешэрэ пэт унэ епхъэнкI.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Вагъэр хужьщ, жылэр фIыцIэщ. (Тхылъ)

Iэхъуэ Хьэбашэ и пэж

36_5_9ЗыкъомкIэ нэхъыфIу къебж
ПIыгъыну Iэхъуэ башыр:
«Сэ къызэфыгъуэхэм я бжыгъэр
Нэхъ мащIэщ куэдкIэ»,- жи Хьэбашэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Джатокъуэ Юрэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 2

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: