Псалъэжь: Пагэм и блыпкъ-блащхьэ къутэгъуафIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Дэнэ укIуэми, пкIэрымыкI. (Ныбжь)

Къэплъыхъуэр

Чэф зиIэ лъашэм

8_2_96Зыщотхъужыр къэувауэ лъашэр:
«Схуэдэ искъым,- жи, — мы ди Iэшэлъашэм»

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Джатокъуэ Юрэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 0

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: