Псалъэжь: Ахъшэ уиIэмэ, бохъшэ бгъуэтынщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Зи пэр папцIэ, зи кIэр гъуанэ. (Мастэ)

Къэплъыхъуэр

Быжым и «еплъыкIэ»

Хамэ бынхэр уубмэ, нэхъ тэмэму къебжыр
Быжым: «Ууейхэр уубыжу щытмэ,- жи,-
Абы къокIыр
Уи щхьэр уубыжу».

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Джатокъуэ Юрэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 2

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: