Псалъэжь: Шу щтар куэдрэ умыху.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Ди мэз щIагъ къарсыдзэ щIокI. (Ужьгъэ)

Къэплъыхъуэр

Жэнэтбзу

Си классэгъуу щыта, игъуэ нэмысу дунейм ехыжа Уэз Зое и фэеплъу

1.
Гъатхэпэт. Дунейм и щIэрэщIэгъуэ, дахэгъуэ зэмант. Пщэдджыжь дыгъэм и бзийхэмкIэ уэсэпсыр зытрибзеикIа удзыщIэ цIыкIухэм заудыгъуауэ жыгыщхьэрыс къуалэбзухэм я макъамэ зэхуэмыдэхэм щIэдэIу хуэдэт. Зэмыфэгъуу къэгъэгъа жыгхэм еуэ-еуэкIэ фо щызэхуахьэст бжьэ лэжьакIуэ цIыкIухэм. Мыжыжьэу щыIущащэт Инжыдж емышыжыр. А пщэдджыжь телъыджэм гукъыдэж къызитауэ сэ жыг хадэм Iуэху щысщIэрт. Апхуэдэ дакъикъэхэм нэхъ зыхэсщIэт гъащIэм и IэфIагъыр, гупщысэ дахэ куэдым си акъылыр хуэжэт. Дунейм зы гуауи къыщымыхъуам хуэдэу нэхут икIи къабзэт.
ЩIэгъэнауэ сыздэлажьэм, гъунэгъу дыдэу къыщыт жыгым и щхьэкIэм щыбзэрабзэ бзум и макъ къызэхэсхащ. «Мыр сыт макъ жьгъыру? Сыт хуэдэ бзууэ пIэрэ?» – сигу къокIри, жыгым сыдоплъей. Жэнэтбзу къуэлэн дахэ цIыкIут ар. Сызэреплъыр фIэгъэщIэгъуэн хъуа нэхъ умыщIэу, езым и бзэкIэ зэпигъэумэ, къригъэжьэжурэ, макъамэ дахэкIэ бзэрабзэт. «ЛIы дэмыкIуа хъыджэбзыр лIэмэ, и псэр жэнэтбзу хъууэ лъэтэжу жаIэ, Мэрдас. Сэри жэнэтбзууэ уи деж сыкъэлъатэурэ услъагъунщ», – сигу къэкIащ асыхьэту. Залинэт ар къызжезыIауэ щытар. Сэ къысфIэщIащ дакъикъэ ипэкIэ телъыджэу щыта дунейр къыстеункIыфIауэ. Си нэм нэпсыр пшагъуэ уэсэпсу тетти, зыри слъагъужтэкъым. Бзу цIыкIум и бзэрабзэ макъ закъуэрат къэнэжар. Абы сигу къигъэкIыжат си щIалэгъуэ жыжьэр, IэфIу, гуакIуэу иублэу, дыджу, гущIыхьэу иухыжа си япэрей лъагъуныгъэр.

2.
Сыбыр дыкъикIыжри гъэмахуэкIэ мазэу дыкъыдыхьэжат илъэситI нэхъ си мыныбжьу сызыдашауэ щыта ди къуажэм. Хэкум дыщрагъэкIам ди уни мылъкуи ттрахати, дыекIуэлIапIэншэт. Зи лIыр зауэм хэкIуэда фызабэ гуэр нэгъуэщIылI дэкIуэжауэ, и унэр нэщIу щытти, си анэр щелъэIум, игу къытщIэгъуа, сытми, дыщIигъэхьащ. Унэ жысIэ щхьэкIэ, пэш закъуэт зэрыхъур: кIэлындор цIыкIу я кум дэту, пэшитIу зэхэтт, зэкъуэшитIыр щызэхэкIым зэпатхъри зырызу ягуэшауэ. Бжэр зэрыIупхыу щIыбым укъыщыхутэти, мурад сщIащ сэман дгъэжу зы пэш цIыкIу къыпытщIыхьыну.
– А си ТIатIу, мыр дэ ди унэ-тIэ, пэш пытщIыхьыну? Алыхьым ещIэ, ягу къыдэбгъэу дыщыщIагъэкIыжынур, – жиIащ си анэм, сщIа мурадыр щесIуэтылIэм.
– ДыщIэсыхуи тыншу дыщIэсынщ. Динэ (си шыпхъурат жыхуэсIэр) хъыджэбз хъуащ, сэри сысабиижкъым, апхуэдэу щыщыткIэ, пэшитI диIэмэ нэхъыфIщ, – щыжысIэм си анэр еувэлIащ.
Семэн гъэжыпIэр псыхъуэрати, си белыр сщтэти жьыуэ сыдыхьэрт. Си анэмрэ Динэрэ унагъуэ Iуэхухэр зэфIагъэкIыхукIэ, сэ ятIагъуэр къэстIт, псы щIэзгъэлъадэт, хьэуазэ хэзудэти сыутэт. А Iуэхухэр згъэзащIэу сыхэту пщэдджыжь къэс псыхьэ накIуэу сыкъилъагъут хъыджэбз псыгъуэ цIыкIу гуэрым. Ар сэ къысхуэзанщIэ зэрыхъуу, и щхьэр къригъэзэкIти, къызэплъурэ кIуэт. АпщIондэху, игу къысщIэгъуу къызэплъ къысфIэщIти сызэгуэпт.
– Ей, дахэ цIыкIу, сэ укъызэплъурэ улъэпэрэпэнщи уджэлэнщ, – жысIэри сызэгуэпауэ зэ сегуоуащ, арщхьэкIэ, зыри жимыIэу, и щхьэ цIыкIур иIэтри, зигъэпагэу ежьэжащ. «Бзагуэу пIэрэ?» – сигу къэкIащ.
Ауэ сыгъуэщат.
– Сыт апхуэдиз семэным ефщIэнур? – жиIэри махуэ гуэрым ар къызэупщIащ, гъунэгъуу къызбгъэдыхьэри.
– Унэ тщIынущ, – кIэщIу жэуап изот.
– СлIо, унэ фиIэкъэ? Ди къуажэ фыщыщу къыщIэкIынкъым, услъагъуу щытакъым, – жеIэ занщIэу си нэгу къиплъэурэ. Абы къыстригъэна и нитIым нуру къащIихым дунейр нэхуу, телъыджэу къысфIигъэщIащ.
И нэкIу хъурей шхэплъхэм, и пэ занщIэ цIыкIум, набдзэ фIыцIабзэхэм, Iупэплъхэм къаIуатэт хъыджэбз къабзагъэм удэзыхьэхыу хэлъ дахагъэ псори. Зызумысыжынщи, ар зэуэ си гум хэпщIауэ къысщыхъуащ. ГъащIэм къыщыхъукъэ, зэ Iуплъэгъуэ закъуэм цIыхур уигу ирихьу уи нэгум щIэту
къанэу, сэри арат къысщыщIар.
Пщащэр зэрызэпэсплъыхьым гу лъитагъэнти, укIытэри и щхьэр иригъэзыхащ. Сэри къызэрызэупщIам и жэуап естащ.
– Уни диIэкъым, мы къуажэм дыщыщщ, ауэ куэд щIакъым дыкъызэрыдэтIысхьэжрэ. СлIо, а псоми ущIыщIэупщIэр?
– Дэ унитI диIэщи, зыр нэщIщ. Фыхуеймэ, мамэ жесIэнщи фыщIезгъэгъэтIысхьэнщ. Сыт семэн бгъэжу, унэ пщIыуэ гугъу зыщIебгъэхьынур? – аргуэру и нэ дахитIыр къыстриубыдауэ къызоплъ.
«Сыту пIэрэ апхуэдизу мыбы игу къыщIысщIэгъур? Семэнгъэж сыкъызэрыкIуэ щыгъыныжьхэр зэрысщыгъым папщIэ тхьэмыщкIафэ къызиплъу пIэрэ? Арамэ, уогъуащэр, пщащэ цIыкIу. ЩыстIэгъэн гуэри сиIэщ, си IэпкълъэпкъкIи, мис сызэрыплъагъущи, щIалэ уардэшхуэщ,

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6

Зыхыхьэр: Брат Хьэбас

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 35

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: