Псалъэжь: ФIым фIыщIэ пылъщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Къан хъыджэбзитI зэлъэпагъщ. (Набдзэ)

Къэплъыхъуэр

Хьэкхъуафэ

Хьэкхъуафэр зэпатхъынущ мы домбейхэм!
Зыр щыдзэлашхэм – псори зотхэуэкI.
Гъуэщауэ яхэзгъуатэркъым зы homo
НэшкIул гъэтхъахэм дагъэр къоцIывыкI.
Хьэкхъуафэр зэпатхъынущ мы домбейхэм –
Дэтхэнэ бэкхъым фыкъыщIаутIыпщыкIт?
Гъэблэгу ящтам къыщиху я хьэрэмынэр
БгъэнщIынщ си уз! – хэшхами лIэщIыгъуитI…
Аджыдэ, зэпатхъыпэу зэгъэжарэт,
Кхъуф-лыф зэхэдмыхыжу тхьынт зы жэщ.
Я шырхэми?
Я Iыхьэр гонорарым къыдэзгъахуэурэ…
Сэ куэд сыхуей? Къэсшэчкъым чилэ плIыщI.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 6

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: