Псалъэжь: Блэ зэраукIа башщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Уеплъмэ — гъуджэ, уеджэм —дэгу. (Мыл)

Къэплъыхъуэр

Сэрыншэу упсэуфыну…

Сэрыншэу упсэуфыну
Тхьэлъанэ пщащI!
Уэрыншэу сымыпсэунти –
Зыщызнэжащ!
КъуршитIрэ зэхуэтIуанэу
Зы ныджэм дитщ.
Ди лъапэхэр зыудын архъуанэм
Щоныж гъащIитI,
Зэдауэрэ зэдэхэщIэжми,
ЗэрыщIкъым хуит.
ЗэрылIрэ зызэхуалIэжми,
Зыр зым хуимыт…
БзыщIауэ зэрыгъэщIасэу
Мэужьых вагъуитI –
ЗэплъэкIрэ зэкIэлъыхъуапсэу
Йолъэтыр пситI…
Уэрыншэти – сыIэщI джафэт,
Си щхьэцыр уэсщ,
Сэрыншэмэ – уIэгу нэщIти,
Уи жьакIэр сытхъущ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 5

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: