Псалъэжь: Къуэш егъу нэхърэ ныбжьэгъуфI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Зи щхьэ гъуаплъэ, зи лъэ цIу. (Шэрхъ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Псым сеIущащэу сы-Псыхъуэгуащэщ…

Псым сеIущащэу сы-Псыхъуэгуащэщ…
Гуащэу щыIэм сагъэтIуанэ,
Уанэ тезылъхьэр къысщомэхъашэ,
Шум я нэхъ хъыжьэр согъэлъэпантхуэ,
Тхууэ зэгуэблэр си кIэмажьэщ,
Мажьэдзэу зесхьэр аргъей дзажэщ,
Жэщ ныкъуэм архъуанащIэм сыщоплъыр,
ПшэкIэплъым архъуанащIэм сыщощIасэ,
Псыдзэл гуэрэным гъыбзэ щызоус,
Псыщхьэ джафэм гъуджэиплъэ щыпхузощI,
ЩIы щхьэфэм зы лэгъуни щызимыIэ,
Гъунэ зимыIэж щэхур зыжезгъэIэ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 18

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: