Псалъэжь: ДзыхьмыщIыр дзыхьщIыгъуэджэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Пыф-сыф лъэгубгъуэ, зразутI-лэтIинэ. (Iэжьэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Къэдабэ щабэу жэщ уафэр Iэсэщ…

Къэдабэ щабэу жэщ уафэр Iэсэщ,
Шыгъуэгу щхьэгъубжэр, мамэ, зэIух!
Къэтхъэнсолыкъур шылэхъар пIащIэщ,
НысащIэ щIыкIэу, къан укIытэхщ…
Мо жыг дыкъуакъуэм, мо пкъо фIыцIэжьым,
Дадэ хъыринэ щысхурищIат,
СещIэрт хъыринэ, сыщхьэбаринэт,
ЩIэп кIапсэм быдэу щхьэнтэгу пыщIат.
– ЩIэрыIэт, дадэ! СыщIэгъэлъэти,
Мо уафэ нэзым сылъэгъэIэс!
КъеIунщIыт, кхъыIэ, сызэщIэIэти,
Мо дыгъэ лъакъуэм си Iэр нэгъэс!
Лулэ гъуабжэжьыр къызыIурихырти,
Дадэ дыхьэшхыурэ къызэдэхащIэрт:
– Щхьэ цIыкIу макъышхуэу, губгъуэ бжэн лъакъуэ,
Си хы тхьэрыкъуэу, нэ къуэлэн гуащэ,
УкъысIэпыхумэ…
Дыгъэм и лъакъуэр къысхуэубыдакъым,
Уафэм и нэзми сынэмыса…
Ауэ иджыри сопщIыхь хъыринэм,
Зи бэджыхъ кIапсэхэр къэзгупсысам.
Дадэ и Iэпщэм сыщIиIыгъэжкъым,
ЩIэкIэрэхъухьу гъуэжькуийм сеIэт!
Зыми къызжиIэркъым: «Лацэ баринэ!»
Ей, бэджыхъ тIасхъэ, кхъыIэ, щыгъэт…
ФIыншэр ехулыр къэтхъэнсолыкъуу
Уэсэпс щхьэтепхъуэр зи данэ фащэм…
Дадэ и макъыр сфIощI къэIущащэ:
– Сакъ! Укъохуэхыр, нэ къуэлэн гуащэ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 7

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: