Псалъэжь: Зи фIыщIэ зи мыгъуа, зи гъунэгъу зи бий.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Пыф-сыф лъэгубгъуэ, зразутI-лэтIинэ. (Iэжьэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Губгъуэ джэдгыным и мэр щызу…

Губгъуэ джэдгыным и мэр щызу,
Си сабиигъуэ псы тIуащIэ!
ЗгъэщIа гъэ уэгъухэм языхэзщи,
Сишэж уи унэ хьэнцэгуащэу…
НэгъуэщI нэхъ мыхъуми, хьэнцэгуащэу
Ди бжьэпэ нэзым сыдешэкI!
Абы и нэзри схуэмыфащэм,
Мо псыхъуэ ныджэмкIэ сешэкI –
Лъэмыж хъырини лъэмыжыжьи
Таурыхъ тIуэтэжурэ дикIынщ,
Лъэс лъэмыж цIыкIур къызэднэкIмэ,
Гъузер и псынэ дыIусынщ.
Щхьэлыжьыр псыдзэм ихьыжамэ,
КъыщIэна мывэхэм дигъаплъэ!
Си таурыхъхэм уадешамэ,
Псы щхъуантIэм щыму дыхэгъаплъэ…
Зэхоуэ пшапэр, нэ къуэлэн,
Мо псыдзэл къуацэм дынэгъэси…
Хэт хуей гуащэжьу зелъэфэн? –
Къыппоплъэ уэри нэгъуэщI псысэ.
Сымыгъуэтыжхэм сахуэхъуапсэу,
Жэщхэс щисхынщ сы-Псыхъуэгуащэу,
АдрыщI ныджэр къэзгъэпсалъэу,
Сыусыжынщ уэрэд дахащэ!..
Салъкъын Iу бахъэ зыIурихыу,
Си сабиигъуэ нэ къуэлэн,
Мы зэм нэхъ мыхъуми сызэхэхи,
Уи псысэ уджым сыхыумын!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 11

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: