Псалъэжь: ЦIыхубэр зэкъуэтмэ, батэр ягъэш.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Бо нэщI шкIащIэ щокIэрахъуэ. (Бзэгу)

Къэплъыхъуэр

Анэшхуэ

Дыгъэ къухьэжым и нэр теплъызэу,
ПIалъэншэ гугъэм къызэпикъузу,
ЗыришэкIауэ и цыхъарышхуэр,
Ди бжэщхьэIужьым тесщ си анэшхуэр…
Гъуджэ-еджапIэ, гъатхэ-лэжьапIэ –
Моу сынокIуэжыр, моу сыносыжыр…
И нэкIэпс тIэкIур къыфIыIэпыжу,
Автобус блэкIхэм ящIэдэIужу,
Дыхьэ-дэкIыжхэм якIэлъыхъуапсэу,
Ди тетIысхьэпIэм тесщ си анэшхуэр…
Хьидыр, къурмэныр, нэщIыр, уэс цIынэр –
Моу сыножьэжыр. Сыныдохьэжыр!
Бжьыхьэ-лэжьапIэ, щхьэегъэзыпIэ,
СокIуэ, сокIуатэ, сыкъокIуэтыж…
Зэм сощIыIунэ, зэм сощIыIущхьэ –
Силъщи архъуанэ, сыхущIэмыхьэ!..
ЩIыIэ техьэгъуэр зыришэкIауэ,
Си нэу плъызарэ си фэу пыкIауэ,
Къухьэжа дыгъэм и псэр дыпыхуу,
Ди бжэщхьэIужьыр зы гуэныхьышхуэщ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 20

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: