Псалъэжь: Мэхъуэщей лIыфIым уеуэмэ, зеущэху.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: IэфIыр зыгъэдыдж, дыджыр зыгъэIэфI. (Шыгъу)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Зэгуэр уи анэм и джэ макъ зэхэпхмэ…

* * *
– Зэгуэр уи анэм и джэ макъ зэхэпхмэ,
Ухэтми дэпым –
Уэ зэщIэувыIыкI.
Зэгуэр уи анэм и джэ макъ зэхэпхмэ,
Ажалу щытми къожьэр –
КъызэплъэкI.
Зэгуэр уи анэм и джэ макъ зэхэпхмэ,
Сэр ныкъуэкъихмэ сампIэм –
Ар илъхьэж.
Зэгуэр уи анэм и джэ макъ зэхэпхмэ,
Шэ бутIыпщам –
ЛъэщIыхьи къегъэгъэзэж…
МафIэс, къурш лъалъэ,
Дунейр зыхьыж псыдзэ… –
ЩымыIэ, сянэ, сэ сызыубыдын,
Щызэхэсхам къыбжьэдэкIауэ си цIэ.
Ар схулъэкIынщ сэ,
Сэ – уэ сурибынщ!
Ауэ сыныщожалIэм щтэIэщтаблэу,
Дапщэщи хуэдэу,
КъызжеIэ къудей:
«Сигу укъэкIауэ арат тIэкIу, си щIалэ…» –
ГуфIэгъуэм си псэр хэткIухьынщ абдей.
Семыжьэ Iей.
Ди Тхьэшхуэм имыухкIэ
Къэхъуну яужь дыдэу сыщебджэж!
ИтIани быдэу зызогъэIущыж:
Зэгуэр уи анэм и джэ макъ зэхэпхмэ –
И пащхьэм, псынщIэу нэси,
Сыну щыж!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 397

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: