Псалъэжь: Узижагъуэм уфIэгъумщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: НэкIущхьэплъ-плъыжьыбзэ. (Шыбжий)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Си гур бжьэ Iэрамэу мэпэщащэ…

Си гур бжьэ Iэрамэу мэпэщащэ,
НапIэзыпIэм бзэхыу лъэтэжыну.
Уэ уимыгъуэтыжу мэпIэжьажьэ.
Мэгузавэ укъигъуэтыжыну.

Бжьэ Iэрамэу мэлъэтэжри си гур,
Хьэуа къабзэм хуиту хэджэгуэжу,
Къызэхелъэтыхьыр гъатхэщIыгур,
Хуабэр удзи жыги яхуигуэшу.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 18

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: