Псалъэжь: ТхьэмыщкIэм и псалъэр тIэужыIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Хьэжыгъэ нэкIу, дэпкъ екIуэж. (Кхъузанэ)

Къэплъыхъуэр

Иджы, жэщ…

Псэ уасэ щIэсту уи тэлайр
Къэсщэхужынти, бетэмал…
ЯIэтт я напIэр нэ плъызахэм,
Дунейр нэбжьыцкIэ къаугъуейт…
ПфIэфI нэхэм уи нэр нэплъысакIэ,
ЩIэлъ псор абыхэм къэщIэгъуейщ.
Зэгуэр, жэщ, нитI дэ къыдэплъаи,
ГуфIэгъуэр дгъэпщкIуу дыщымауэ…

Мис, мис а нитIыр… Зейр хъарпшэрми,
Езыхэр нэгум щIэмыкIыж.
Сопсалъэ, псалъэм си псэр хэслъхьэу,
Си псалъэр розэ Iум йохъухь.
Собакъуэ, лъакъуэм гур техьэлъэу,
Сигу – розэгъэкIыр бгъэм йогъухь.
А нитIыр, жэш, къыбдэуэршэрми,
Е къызэмыплъ, е IумыкIыж…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 51

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: