Псалъэжь: къилъхьэ» жеIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: КIэн-кIэну зэрыс, Арысейм кърах. (Лъахъш)

Къэплъыхъуэр

ФIыуэ услъагъуркъым…

-ФIыуэ услъагъуркъым! – бгъэчыр бгъэузри,
Псалъэхэр гущхьэм уэсу тесащ.
-ФIыуэ услъагъуркъым! – си лъым икъузри,
Щымытыжыфу, си гур тIысащ.

-ФIыуэ услъагъуркъым! – напIэ Iэтахэм
Ахэр уэ топу къытещэщащ.
-ФIыуэ услъагъуркъым, — жоIэ си дахэм, —
Хьэлъэу си Iупэм къаIущэщащ.

-ФIыуэ услъагъуркъым! – уэ ущIыхьэжри,
Бжэр уи хъумакIуэу къэбгъэбыдащ.
Сэ сыкIуэжынут си лъэм сахьыжми,
Си гур бжэ дзакIэм дебгъэпIытIащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 28

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: