Псалъэжь: Былымыр зейм емыщхьмэ, хьэрэмщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Мэл хужь псы йофэ. (Дзэ)

Къэплъыхъуэр

Бещтокъуэ Хьэбас

(1943)

Бештокъуэ ХьэбасБещтокъуэ Хьэбас Къэрней и къуэр Ислъэмей (абы щыгъуэ Къызбрун 2-нэкIэ еджэу щытащ) къуажэм 1943 гъэм июным и 5-м къыщалъхуащ. Курыт еджапIэр къиуха нэужь, ар Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и урыс-адыгэ отделенэм щIотIысхьэ, иужькIэ Москва дэт университетым журналистикэмкIэ и факультетым зрегъэдзыжри, ар 1968 гъэм фIы дыдэу къеух. Ди республикэм къигъэзэжа нэужь, Бещтокъуэм лэжьапIэ зыбжанэ зэблихъуащ, Москва игъэзэжри аспирантурэми щеджэжащ. Ауэ дэнэ щымыIэми, сыт хуэдэ IэнатIэ пэрымытми, абы и Iуэху нэхъыщхьэу, зэи имыхъуэжу иIэр зыщ усэнырщ. Илъэс 30-м щIигъуауэ абы и усэхэр ди республикэми нэгъуэщI щIыпIэхэми къыщыдэкI газетхэм, журналхэм къытрадзэ, радиокIэ, телевиденэкIэ къат, тхылъ щхьэхуэурэ къыдокI

Зэи Iэпэдэгъэлэл имыщIу бгъэдэтщ Бещтокъуэ Хьэбас адыгэ поэзием и IэнатIэм, хузэфIэкI къимыгъанэу, фIы къыхуиулъэпхъэщ зэпыту, зэрыхулъэкIкIэ иригъэфIакIуэу. ЖыпIэ хъунущ ар Къэбэрдейми адыгэ псоми ди усакIуэ нэхь Iэзэ дыдэхэм ящыщ зы хъуауэ.

Зыгуэрым теусыхьыну мурад ищIамэ, Бещтокъуэр ауэ сытми гурыгъуазэу тIысу тхэркъым, атIэ япэ щIыкIэ зи гугъу ищIыну Iуэхугъуэм ехьэлIауэ хузэгъащIэ псори къипщытэн хуейуэ къелъытэж. ПсалъэмпапщIэ, «Мывэ лъэхъэнэ» зыфIища поэмэшхуэр итхын щхьэкIэ ар илъэс бжыгъэкIэ лэжьащ: тхыдэр къэзыпщытэ щIэныгъэлI нэхъ Iэзэу щыIэм я Iэдакъэ къыщIэкIа тхыгъэ куэд щIиджыкIащ, тхыдэм къиIуатэмрэ ди зэманым къыщыув Iуэхугъуэхэмрэ зэрызэпыщIа къуэпсхэр къихутащ, езым поэмэм и бзэмрэ гупсысэхэмрэ узэщIа зэрыхъуным, усэ гъэпсыкIэр шэрыуэным елIэлIащ. Ижь-ижьыж зэманым теухуауэ жыпIэ хъун усыгъэмкъ нобэ дэ дыкъэзыгъэгумэщI проблемэхэм уазэрыфIэкIын Iэмалхэр къихутащ.

Апхуэдэ лэжьыгъэм талант дахэр, поэзие нэсыр хэлъыж хъури «Мывэ лъэхъэнэр» поэмэ гъэщIэгъуэн хъуащ.

1969 гъэм япэ дыдэу къыдигъэкIа тхьIлъ «Ракетодромхэр» зыфIищауэ щытам деж къыщегъцжьауэ Бещтокъуэ Хьэбас къоувыр зыузэщЫныгъэм* дахагъэм, Iэзагъым, щIэныгъэ куум, гум и къабзагъым я телъхьэу икIи и усыгъэ нэхъыфIхэр абыкIэ щапхъэ гъуэзэджэ ди лъэпкъ поэзием хуохъур.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 184

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: