Псалъэжь: БжызоIэ, сипхъу, зэхэщIыкI, си нысэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Ди гуэнэщ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)

Къэплъыхъуэр

Хамэ зыщыгъэтхъу

36_2_21Хамэ зыщыгъэтхъуу
Унэ къегъэтхъухым
Дыщэу хъуар ирихми-
Iэщэр щIевмыгъэх!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Бэрбэч Зубер, ГушыIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 3

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: