Псалъэжь: IэхъуэгъуэтегъэкI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Ди пщIантIэм хъэжыгъэ дэзщ. (Уэс)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Уи гугъэм уи гъащIэр техуэу…

ГъащIэ кIуам и фэбжьхэр дыркъуэу стелъу
Дуней хьэхур плIэкIэ къызохьэкI.
Гужьеигъуэу гъащIэм сезыгъэплъу
КIэух гуэрхэр сщыхъупауэ хьэкъ.
Гуауи гуапи, шитI зэбгъурыщIауэ,
IумпIэр сIыгъыу бгыщхьэм сыныдокI.
Гугъуи тынши псэкIэ зыхэсщIауэ,
Илъэс зэмыфэгъухэм саныблокI…
ЩыскIэроху мы гъуэгум сэ цIыху Iэджэ, –
Ныбжьэгъу нэпцIхэр – фыгъуэным ищтау.
Къыщысхуозэ гъуэгум цIыхуфI Iэджэ.
Я псэр ныбжьэгъу пэжу къызатау…
ГъащIэ бгыщхьэ! СынокIуэ уи щыгум,
СиIэ гугъэм си лъэр псынщIэ схуещI.
ЖаIэ: гугъэм техуамэ уи гъащIэр,
Насып зыри ухуэмейу нэгъуэщI…
Гугъэ, гугъэ! Сиплъэнут уи нэгум, –
Уэ жэщ кIыфIри махуэу къысхуогъэщI.
Къыщыспэплъэр сщIэркъым а лъагапIэм:
Е уэс щIыIэ, е уэлбанэ, уэфI?..
Ауэ сощIэ: щыIэщ абы хабзэ,
Зи гур къабзэм ирипагэу набдзэу.
Зигу хьэлэлыр хуабжьу ягъэлъапIэу,
Хабзэр зыщIэр тету я лъагапIэм,
Дауэ щытми, сыхуокIуэ гугъапIэм,
КъэсщIэн щхьэкIэ жаIэм и пэжыпIэ,
КъэсщIэн щхьэкIэ насыпым и IэфI.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 19

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: