ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Псалъэжь: Уи щхьэ хъумэ, си хъыджэбз.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Зи цIэ изыIуэж мыкъурт. (КIыгуугу)

УздэщыIэр

Си Адыгэ Хэку — Хъуран Азэ

Псалъэхэр зытхар: Балъкъэр Фоусэт
Уэрэдыр жызыIэр: Хъуран Азэ

Хамэ щIыпIэ жыжьэм сэ сыщыIэу,
Согупсыс си гъащIэм и пщэдейм.
Сэ мыбы щызиIэ гъащIэр щIыIэщ,
Сызэхэх, си хэкуу Адыгей.

Ежьу:
Адыгей, Адыгей, зи махуэр дыщэпс Адыгей,
Си дуней, си дуней, си гум укъыщопс Адыгей!

Сэ мы щIыпIэм гъащIэр щысхьыну,
Къанэ къызжаIауэ щытыгам
СыкъэнэнкIи хъунт сынасыпыфIэу,
Адыгер си гъусэу узиIам.

Ежьу

Си анэр, си адэр уэзыракъэ,
Си гум и уэрэдыр уэзыращ,
Уэрэд дахэр сэ уэ пхузоусыр,
Лъагъуныгъэ мыухыжыр уэрщ.

Ежьу

Си гущIапIэу бгыжьхэм псы къелъэм,
Я джэ макъыр къоусыр си деж.
СыныхуокIуэ сэ уи анэ IэплIэм,
ПхуэсщIа лъагъуныгъэр быдэу мэж.

Ежьу

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Балъкъэр Фоусэт, Уэрэд, Хъуран Азэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 50

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: