Псалъэжь: Уи жьэ зэсэмэ, уи нэмыс мэкъутэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Небэ-къебэу джабэм дэкI. (Бабыщ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Иджыри соплъыр уи сурэтым…

Иджыри соплъыр уи сурэтым,
Иджыри сфIощIыр уэ укъэту…
Си фIэщ схуэхъужкъым узбгъэдэту,
Уи нитI дахащэм гуфIэ щIэту.
Налкъут кIапэу
Услъытар –
Абдж къутахуэу
Гуэлъэтарт.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 12

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: