Псалъэжь: ШыгъупIастэм уемылъэпауэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: ЗэнысэгъуитI пхъэх темыхщ. (Нэрэ набдзэрэ)

Къэплъыхъуэр

Адыгэбзэ

Адыгэ жьэгум и дэп мыужьыхыу
УкъогъуэгурыкIуэ адыгэбзэр.
Уэ анэ гуапэм и макъ мыухыу
Дэ гъащIэу диIэм утхуоубзэрабзэ.
Ди сабий цIыкIухэм урадыхьэшх макъщ уэ,
ЗэгуэкIуагъитIым урауэрэд дахэщ.
Уэ ди Хэку лъапIэм уриIэщ нэщэнэу.
Хамэм уэращ псом япэу и нэм фIэнэр.
Уэ мо къурш псынэм укъыдоIущащэ,
Мо жэнэт бзухэм уадоубзэрабзэр.
КъыщоIу я щыгухэм а уи макъ дахащэр
Ди бгыжьхэм,
Губгъуэм,
Ди гуэл щхъуантIэ къабзэм.
Iущыгъэу лъэпкъым иIэм урижылэщ.
Гъуэгуанэ тетхэм гъуэмылэу уздащтэ.
АдыгэлI Iущхэм лъапIэуэ уаIыгъщ уэ,
Бийм я нэхъ бзаджэр уи бзэмкIэ догъащтэ.
Ди лъэкIыныгъэм имыIэ гъунапкъэ –
Адыгэ усэр бзууэ уафэм итщ.
УзиIэщ сэри уэ си ныбжьэгъу лъапIэу, –
Пхуэдэу схуэпэжи дунейм зы темыт.
Упсэу уэ куэдрэ!
Уэрщ лъэпкъым и лъабжьэр!
Упсэу уэ куэдрэ!
Уэ дыбдэпсэунщ!
УдигуфIэгъуэщ,
Уэ удиIэщ набдзэу.
Упсэу!
Упсэумэ, ди лъэпкъыр псэунщ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Бзэм теухуа усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 201

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: