Псалъэжь: Къигъэ нэхърэ игъыкI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: IэфIыр зыгъэдыдж, дыджыр зыгъэIэфI. (Шыгъу)

Къэплъыхъуэр

Сыт щыгъуэ?

Мазэм зегъазэ…
Дыгъэм къегъазэ…
ЖыIэ, сыт щыгъуэ
Дэ дгъэзэжыну?
Уэсу къехуэхыр
Бахъэу йокIуэлIэжыр,
ЖыIэ, дэ сыт щыгъуэ
ДекIуэлIэжыну?
МафIэм димысу, ди гур имысу,
Кхъэм дынэмысу дынэсыжыну?
Бзэр тIэщIэмыкIыу,
Ди псэр хэмыкIыу,
Ди фэр темыкIыу
Дэ дыкIуэжыну?

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Бабыгу Эргун, Усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!

Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 17

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: