Псалъэжь: Узэуэр къоуэж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Вагъэр хужьщ, жылэр фIыцIэщ. (Тхылъ)

Къэплъыхъуэр

Шэрэдж

Уи, Шэрэджыжьурэ жьакIащхъуэ мащIэ,
ФIыщIэ зыхуамыщIурэ пхъэдамэрыхь,
Уи хьэрхуэрэгъущ уэ Аруаныжь псыхъуи,
Iэщыхъуэ зыбжани бгъэгузэващ.
КIапсэшхуэ бгъуфIэу, умыIурыщIэщ,
КъунаныщIэ мыгъасэу уихъу-уилъу уох,
Хыжьхэм я хабзэщи, ухъущIэ-щатэу
Дыпщхьэщытыххэурэ уэ уокIуэсэх.
Къэзанокъуэжьурэ бгыжь дыгъэ хуэплъэм
Зэ хуеплъэкIыжи, зыгуэр тхужеIэ!
НапщIэ мыIэтщи, хуэнэщхъеифэщ,
Щэрдан и къуэжьхэм я бзаджэ щIапIэщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Агънокъуэ Лашэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 34

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: