Псалъэжь: Банэм и щIыб ухъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: ЗэкъуэшитI гъуэгунапщIитIым щопсэу. (Нэ)

Къэплъыхъуэр

Молэ къуэдзэ

БыхъубытIэ,
НатIэ гъуджэ,
Уеджэм къемыплъэкI,
ДжэдыгукIэ гъур,
Шыфэ гъур вакъэ,
Факъырэ башу къэмыщIей,
ЗигъэщIейм, къызыкIэщIэху,
Цей джэхужьыр зыщымыкI,
КIапсэшхуэр къэзыдыгъу,
Бжэгъу цIынэкIэ яубэрэжь,
Зи жьакIэжьыр цыпхыдзэ,
ДзапэфIанэр зэрогъэшх,
Хьэ зэрыгъэшхыу уэрамдэт,
Дотэ и бзэгузехьэ,
Хьэдэ зехьэу апэнэс,
Сэджыт (I) сэбыр зи IэрыщI,
УмыщIэфи къысхуоIуатэ,
Бытыр (2) жыпIэмэ, упэрытщ,
Хьэм утету дунейр уохь,
Хьэбзыжь хуэдэу, унэцIакIуэщ,
Моуэ текIуэти, гъуэгу къызэт!..
Уи фызыжьыр къыптокIие,
УзытекIиер мацIэ бынырщ,
Унэрыуэу укъогубжь,
Молэр къыпхуэгубжьым,
Фо бжьэ матэ къыхуодыгъу,
Узэдыгъури уи гъунэгъущ,
Уи жэрэгъуи жылэм дэскъым,
Сыкъыумыгъачэу
Чытап нэпцIри гъэтIылъ,
ПлъэмыкIынури къысхуумыв!..
Вы уэдыжьуи умыпапщэ,
Уи пщэ кхъужьыкIри къысхуфIумыгъащIэ.

(1) Сэджыт — гъавэу кърахьэлIэн и Iыхьэ шцIанэ молэхэмрэ факъырэхэмрэ иратырщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Агънокъуэ Лашэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 16

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: