Псалъэжь: Зэзри зи хущхъуэ щыIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: Бо нэщI шкIащIэ щокIэрахъуэ. (Бзэгу)

Къэплъыхъуэр

Лашэ и хъуэхъу

Уей, дэ ди тхьэ, Тхьэшхуэ!
Дунеишхуэр уэлбанэ мыкIэшхъыу,
Ищхъэрэжьу къепщэр
Пщымрэ уэркъымрэ я кIуэдыпIэу,
Я напIэр зэтрадзэм,
Я дзэр зэрагъэшхыу,
Шхын мыгъуэтрэ нэцIакIуэу,
КъызыщакIухьми зыкъуадзэу,
Джэдзыжьыр я Iycy,
Хьэм Iус драфу,
Я фэр гъуэжьу пыкIауэ,
КIапэ пшэрыр дэ ди шхыныгъуэу,
Зиудыгъурэ уэркъыр ныбажэу,
Жылэу зыдыхьэм я хьэр къраушту,
ТетыщIэ лъыхъуэкIэ ягу нэмысу,
Я нысэхэр накIатхъэу,
ЗэIытхъар я щыгъыну,
Унэ нысэу ямыдэххэу,
Дунеишхуэр къезэвэкIыу,
Уэркъым я кIэр, ялыхь,
Бжыхьым дегъэхуэж!
Зы жэрумэр
Махуибл Iycy,
Зы ху сэмбыр
Фи бын кърату,
Къыватари къывахъуэныжу,
Жыр лэныстэкIэ тхьэм зывигъэлIыж!
МыдэкIэ лIыщIакIуэу быныбэр:
Джэд быну фыбагъуэу,
Уафэ зытегъуагъуэр фи гъавэу,
ВакIуэ дэкIыр махуэшхуэу,
Вагъэбдзумэшхуэр къыгуэвгъэщэту,
ЩIым хуэмыIэтыр и текIэу,
И текIэр ху напIэу,
Зы ху напIэ хьэдзибгъуу,
Фи гуэнибгъу игъэсейрэ
Бгъум епщIани мысэджыту,
Ди утыкум дыщыхъуахъуэу,
Уардэ унэжьу дыхъуэхъубэу,
Ди быныр къэщIэращIэу,
Дыгъэпсыр ди псэмкIэ гумащIэу,
ЩIэныгъэм дэгъагъэу, дэбыбу,
Бытырыр едмытыжу молэхэм.
Молэуэ къэнари къупсу,
ПцIы зэриупсри чытап нэпцIу,
Дыуэ нэпцIри къаупэпцIу,
ПцIанэ шыру я бынхэр,
Ди хэкум вакъэжь къыщалъыхъуэу,
Къалъыхъуари зэмыгуэгъуу,
Заудыгъурэ ар ялажьэу,
Дунеижьым молэр тхьэм къытринэ!
Дэ ди унэр тэхъуанэу,
Унэбжэр пхъэм и махуэу,
Iумахуэр ди нэхъыжьу,
Жьырытэджу ди нысэхэр,
Зэхэзежэу ди щауэхэр,
Хуарэр дахэм я Iэдэжу,
Ди жэрыбэр пэхутэу,
Дунейм хуиту тхьэм дыщигъэпсэу!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Агънокъуэ Лашэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 41

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: