Псалъэжь: Джанэ нэхърэ гъуэншэдж нэхъ благъэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Вагъэр хужьщ, жылэр фIыцIэщ. (Тхылъ)

Къэплъыхъуэр

КIэзонэжь

— Уэ кIэзонэжь гущэу,
Уэ пхуэмыфащэр зыгъэжьэпхъаджэ.
Сыбдэджэгунути,
Шыхъужь мыгъасэу уохъу-уолъ.
Сэ сыноплъыпэри, укъабзэ дыдэщ.
СыпкIэлъоплъыжри,
Си нэр мыжанми, сыпкIуэцIроплъ.
Укъызэплъыххэурэ,
Уэ укъызоджэри сызыIэпошэ,
Шэрэджыжь банэ гушэм сыдэбгъэгъуэщыхьым, —
Си шы уэдыжь гущэр уаем сфIиукIынщ.
Дунейр щIыIэбжьмэ,
Хуабжьу угуакIуэщ.
Гупыр нэщхъеймэ,
Быдэу ужьакIуэщ.
ТхьэмыщкIэр щIакIуэншэм,
Уэ уджэдыгу кIэщIщ.
Делэжь гуэрым ужьэдикIэм,
Уэ утэмакъкIэщIщ.
ПIащIэр уэ къыпхуэзэмэ,
Мис уогъэгувэф.
ПIыщIар къыпхуэзами,
Уогъэхуэбэжыф!
Уо ялыхь!
Фадэм дефэу,
Ди фэр дахэ хъууэ,
Куэдрэ дыхъуахъуэу,
Гъэлъэхъур нышу тхуаукIыу,
Гъавэр, вы гъашхэр ди куэду,
Фадэрэ фэндрэ дыщымыщIэу,
Ялыхь, дыгъэпсэу!
Уэлэхьэ, рюмкIэ цIыкIу,
Уи лъакъуэ цIыкIур сэ соIэтым,
Ауэ сэ си лъакъуэжьитIыр уэ щыпщIтынурщ сымыщIэр!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Агънокъуэ Лашэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 14

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: