Псалъэжь: МэжэщIалIэм дыгъужьыр мэзым къыщIеху.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: ГъуэгунапщIэм джатэ телъщ. (Блэ)

Къэплъыхъуэр

Е тхьэрыкъуэ пщэху

Е тхьэрыкъуэ пщэху,
Гуащэ хужь жан,
Уи нэ цIыкIур упIытIу.
Фо пIытI цIыкIур уи Iупэу,
Уи пэ цIыкIур дахащэу,
Уи щхьэцыгъуэр данапцIэу,
Шатэ цIынэм ухуэдэу,
Дауи хахуэу ухурикъуа ди хьэщIэм!
Насып зиIэ щауэ дахэм
Къыпхэмыдэу укъидэнщ.
Уи нэ цIыкIухэр тегъэджагуэ,
ЗегулIыIуи IэплIэ хуэщI.
Нащхьэ хуэпщIу къомыгъанэу,
Мыин дыдэу еIущащэ.
МыхъумыщIагъэкIи йомыгъажьэ,
Уи жьэр джатэу йомыгъасэ.
Унэ нысэ узэрыхъуу,
Сабий Iэхъуэу уежьэжынщ.
Дыщ укIуэжу къыпхуадэнкъым,
Дади нани къошхыдэнщ!
Дыгъэ-щыгъэу
Зи гъащIэм гу щызыхуэн!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Агънокъуэ Лашэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 18

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: