Псалъэжь: Нэмысыр лъэIукIэ къахьыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ лIы хъурей. (Къэб)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Дунейр къызыхуэнэнур ди щIэблэрщ

Ей си шынэхъыщIэ цIыкIухэу,
Си щIалэ цIыкIухэ!
Къэбэрдеижьыр ижь лъандэрэ
Лъы щIэжыным дыхэмыкI хэкущ.
Дыщэр ди вагъуэу,
Данэр ди гъуапэу,
Пауэр бийм едмыту,
— Сыт щыгъуэ зэмани хэкур доусэ.
Сэ сахуоусэ сыхуэсакъыпэу,
Пшыжь-уэркъыжьыбэм сэ сехъурджауэу,
АуаныщI хэлъу я мыхъумыщIагъэр,
ЗыфIэзмыгъэщIурэ, ящIэ щIэпхъаджэр
Садэджэгуххэурэ ясхъуэныжыфу.
Фэи зытезмыгъауэу,
Я удыни зытезмыгъахуэу,
Си гум кърихур ину соIуатэ.
Дэфтэр фIуэтэфу зывгъасэ!
Мы сэ нывжесIэр фигу ивубыдэ!
Куэд дыди дэмыкIыу,
Щхьэхуитыныгъэр
Гъатхэ удзыпэу къытIэрыхьэнщ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Агънокъуэ Лашэ, Усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 49

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: