Псалъэжь: Набдзэ зэхэкIэр гу хэмыкIыжщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Ди нысащIэ мазащхьэщ. (Дыщэ пыIэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Агънокъуэр кхъужьеижьым зэрыхуэусар

Уей-уей ди кхъужьеижьу
Гъуэжькуийм хуэдэу къахэтIэпIа,
Уи напIэр Iэти, къызэплъ!
Уэ упсыхъуэгуащэщ.
Уи щхьэцыр Бещтом къыпхурежьэкI,
ЛэжьакIуэжьхэри къыпщогуфIыкI,
Зигу упымыкIыххэри ди щIалэжь цIыкIурщ.
Дыгъэм сигъажьэмэ, уэ узижьауэщ,
Пшапэр зэхэуэмэ, удиуэршэрыпIэщ.
Уи напIэр Iэти, къызэплъ,
Алыхьыр фIыкIэ зэплъын,
Зи унэр алыхьым къибгъэн,
Хьэндрабгъуэр пызу къызыпыкIын,
Бжьэ миныр вууэ зэжэн,
Бжэн лъакъуэ къомыр зыгъэтхъэжын!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Агънокъуэ Лашэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 28

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: