Псалъэжь: Зым и мыуасэ хьэм ишхыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: Ди мэл хужь цIыкIу псыбафэщ. (Кхъуей)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Агънокъуэм щIалэ цIыкIум жриIар

Ей, си шынэхъыщIэурэ щIалэфI,
Сэри нэхъыщIэгъуэ сиIащ –
Мо уи лъэгуажьэр зэрытым
Си щхьэр щитаи щыIащ.
Аращ, мы дунеижьыр — чэзущ,
КъеджэрэзэкIыурэ дызэблехъу,
Уи гур хэгъахъуэ упсэуху тIэкIу:
Шэрэджыпсым укъыхэмыкI,
ШхуэмылакIэри умыутIыпщ.
Щолэхъум ушэсмэ, къэгъафэ,
Фадэм и IэфIми зыхыумыгъэн,
Дыгъэр плъагъухуи щыгуфIыкI,
Ауэ пхъэIэщэкIыр умыутIыпщ,-
Ар зэрыбутIыпщу тхьэмыщкIэ ухъунщ.
Дунеижьри ухуэлэжынщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Агънокъуэ Лашэ, Усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 33

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: