Псалъэжь: Къуэшыншэ щIэупщIакIуэншэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Ди нысащIэ мазащхьэщ. (Дыщэ пыIэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Зы лIы гуэрым щIыр къыздитIым…

Зы лIы гуэрым щIыр къыздитIым,
Изыбзэу кхъуэщыным,
Къигъуэтауэ тетщ газетым
Дыщэхэр, дыжьынхэр.
Теплъэу яIэхэр абыхэм,
Ахэм я хьэлъагъыр
Газет напэм къретхэкIыр,
Хуабжьу игъэщIагъуэу.
Нэр топлъызэ тхыгъэ сIыгъым,
Ауэ сэ кхъуэщыным
Дыщэ илъхэракъым слъагъур,
Слъагъуркъым дыжьыни.
Сабиигъуэм щыщ зы махуэ
КъыщIохьэж си нэгум:
ПлIыщIрэ блырэт гъэр –
Фэбжьышхуэр
Телът иджыри хэкум.
Диужьгъащи дызэщIыгъуу
Хьэблэм цIыкIуу дэсыр,
Дыщолъыхъуэ бгыщхьэ губгъуэм
КIэртIоф щIыIэрысхэм.
Хэти хуозэ кIэртIоф ныкъуэ
Фар хыфIадзэжауэ,
КъыщатIыжым щыгъуэ белым
Зэгуигъэжыжауэ.
Сэри вагъэр, сыхуэсакъыу,
БелкIэ зэIызощIэ,
Измылъхьауэ кIэртIоф закъуи
СIыгъыу хъуржын нэщIыр.
Аурэ зыми къимытIауэ
Пабжьэм хэт зы напIэ
Къызогъуэтри, хызогъэмбыр
ПсынщIэу си белыпэр.
Къыдэздзеймэ,
Дунейр къигъэнэхуу,
ЩIыIи псыIи нэмысауэ,
КIэртIофIих къыщIохур.
А зы напIэм жан сыкъещIри,
СепIэщIэкIыу сотIэ.
Нэхъыбэжу къыхощэщыр
КIэртIоф хужьхэр ятIэм.
143
Си ныбжьэгъухэм сегуоуащи,
Ахэр къызэхуосыр,
Псори пабжьэм хэужьгъащи,
КъетIыр щхьэж къылъысыр.
Хэт нэхъ изу,
Хэт нэхъ ныкъуэу,
Ди хъуржын зырызыр
Къэтщыпащи –
Ди гуфIэгъуэщ,
Хьэблэм цIыкIуу дэсым…
СфIытоплъызэ нэр газетым,
Ауэ сэ кхъуэщыным
Дыщэ илъхэракъым слъагъур, –
Слъагъуркъым дыжьыни.
Дыщэу щыIэм я нэхъ лъапIэу,
Дунейр къагъэнэхуу,
КIэртIоф хужьхэр зырызыххэу
КъыщIохьэж си нэгум.
1984.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 30

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: