Псалъэжь: Уи хьэ фIэпщ и цIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Къэрабэу плъыфэ, уафэм едзэкIа. (Лэгъупыкъу)

Къэплъыхъуэр

ЗэныбжьэгъуитI

Зэныбжьхэт тIури.
Зэныбжьэгъут.
Зы хьэблэ
Къыщалъхуахэт.
Назым пелуанти –
Нэрылъагъут.
Назирыр нэхъ псэ махэт.
Джэгуну цIыкIухэр
Зэхыхьам,
Назымыр хъурт Iэтащхьэ,
Назирыр нэстэкъым сэлэт
КъызэрыгуэкIым ищхьэ.
Назым хужаIэрт:
ЛIы бэлыхь
Ар хъунущ,
ЛIыпIэ ихьэм.
Назир хужаIэрт
Узгъэл цIыкIущ,
ИпIынщ зыгуэру
И щхьэр.
ЛIы хъухэу, жэпхъыу
ЩыщIадзам,
Къихьати бийр
Ди Хэкум,
ЗаIэтри, тIури
КIуахэщ дзэм.
Хэхуахэщ
Зауэм и кум.
Бийр къебгъэрыкIуэрт,
Уэшхыу шэр
Ди цIыхухэм къатырикIэу.
Къигъэплъырт, исырт
Лыгъэм щIыр,
Топ макъыр дэнкIи
Щычэу.
Назым мыбдежым
КъикIуэтащ,
И гъащIэм тешыныхьу.
Назир пелуану
ЗиIэтащ,
ПсэкIуэдыр бийм
Къахуихьу.
А махуэм тIури
КъауIащ…
Джэрэзырт
Уафи щIыгуи.
Лъы пщтырым занщIэу
КъыриIащ
Зым и бгъэр,
Адрейм и щIыбыр…
Зэныбжьхэт тIури,
Зэныбжьэгъут.
Зы хьэблэ
Къыщалъхуахэт.
Назым пелуанти –
Нэрылъагъут.
Назирыр нэхъ псэ махэт.
ХэкIащ мыгувэу
Назым и псэр…
Щылът щIыгум хэплъэу,
Щэхуу.
ХэкIащ иужькIэ
Назир и псэр…
Щылът уэгум иплъэу,
Нэхуу.
Назым и лIыгъэр
ДыщIалъхьащ,
Сэлэтхэм къатIри
ЩIыгур.
Назир и лIыгъэр
Къахьыжащ –
Ехъумэр лъахэм
И гум.
1976.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 9

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: