Псалъэжь: Дунейр зыгъэнэхур зы дигъэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Зи цIэ изыIуэж мыкъурт. (КIыгуугу)

Къэплъыхъуэр

Усэм сопсалъэ

– Усэ, ижь-ижьыжым
Дэнэ укъикIа?
– Лъэпкъым и гу хуабэм
СыкъитэджыкIащ.
– Лъэпкъым и гум сытым
УкъыхищIыкIа?
– Нур зырызу, сакъыу
Сызэхуихьэсащ.
– Нур жыхуэпIэр дыгъэм
Къыпих нурым щыщ?
– Хьэуэ, зи гугъу пхуэсщIыр
ЦIыхухэм я гум хэлъщ.
– ЖыIэт, а уи нурым
ХузэфIэкIыр сыт?
– ФIыгъуэр зи гум илъхэм
Гукъыдэж ярет.
– Уухыну щыткъэ
АтIэ нурыр зэ?
– ЗэфIэтыхукIэ лъэпкъыр
Ар сиIэнущ сэ.
– Си лъэпкъ уардэм, хахуэм
Куэд и нэгу щIэкIащ.
Лъэпкъым и нэхъыбэм
Хэкур IэщIачащ.
ЗэфIэтыну лъэпкъыр
Е бзэхыну щыт?
Къыпэщылъ гъуэгуанэм
Уэ хэпщIыкIыр сыт?
– И псэм пищI усакIуэ,
И гур зыдэпсэху,
Лъэпкъыбзэм и IэфIыр
Бэм хуэзыгъэнэху
Куэду къигъэщIыфмэ,
Абы хэлъкъым щэху,
ЗэфIэтынущ лъэпкъыр
Дунейр зэфIэтыху.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 9

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: