Псалъэжь: Хьэрэмыр нэбгъузкIэ маплъэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Пшэрым и уэд, уэдым и дагъэ. (Шыгъу)

Къэплъыхъуэр

ДыгъитI

I
ЗыкIи зэхуэмыдэу
Ену щIылъэм къетэу
Сэ къысщохъур уэгум
ДыгъэшхуитI зэдиту.
А дыгъитIым я зым
Къыпощэщыр нэху,
ГъащIэр егъэдахэ,
ЩIы хъурейр допсэху.
Зи псэр кIыфIым хуеIэм
Абы зыщадзей.
Зи псэр нэхум хуеIэрщ
Мис а дыгъэр зейр.

II
ЕтIыуанэ дыгъэр,
Къыпыщэщу кIыфI,
ЩIым къытопсэр. Ари
ЗэикI мыункIыфI.
Iуэху фIей гуэр зехьэнкIэ
Зи гум зимыгъэнщI
ХьэкIэкхъуэкIэ цIыхухэм
Ар къахуепс къысфIощI.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 6

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: