Псалъэжь: Назэр нэфкъым, щхьэзэр делэкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: ЗэнысэгъуитI пхъэх темыхщ. (Нэрэ набдзэрэ)

Къэплъыхъуэр

Къамбот и тхьэусыхэ

Си щхьэр зи жагъуэр иджырей зэманым къаулъху,
Мылъхуэжыныр пащтыхьыжь фызым къыхукIуэ.

ЗекIуэ щIалэр къэзакъыжьу къагъасэ,
Пасэрейми зы псалъэфI къащIон.

ПIалъэ имыIэу маршыниблыр (1) зэблож,
КъыблэжыхукIэ жьакъ бгъуитIыр къотхъуэкI.

КъагъэкIийри щIалэ жейхэр къагъагъ,
Зы гъэ ныкъуэм жьэпкъ мэзыжьыр къаух.

Бжыхь зымыхум пэлъэныкъуэр фIатхьэкъу,
Дыуэркъыну дэ ди гъащIэр хунэскъым.

Ди писырым джэд чэзухэр кърат,
ЩIыр зратым фошыгъу шейри къреф.

Ди ныбафэр фадэ Iувым (2) къыпхеш,
СтаршинэщIэм фэкIэ зищIу къытхохьэ.

Тхылъыр къахьым екIуэлIэн къытхэкIкъым,
Тэрч дынокIри сом зытIущыр къьщохь.

Къэтхьа тIэкIур подэт (3) ахъшэу хыдолъхьэ,
Iэрымылъхьэу мэл укIыныр къыдащэркъым.

Ботшей тIэкIур щIы пщэдыкъым фыдэсщ.

(1) Маршыниблыр — мыбдэж зи гугъу щыщIар мафIэгущ.
(2) ФадэIувыр — Надо 3аур зэрыжIэмкIэ, мыбдеж зи гугъу щыщIар махъсымэм и кIэкъинэ брыгъурщ. А псалъэр Сижажэ Къ. «бырыкъуу» етх.
(3) Подэт- урыс псалъэ податым къытекIащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Абазэ Къамбот

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 32

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: