Псалъэжь: Жейрэ лIарэ зэхуэдэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Iуащхьэ щIыб бгъитI щызэрошх. (Лэныстэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Къамбот и мэкъуауэгъухэр ауан ещI

Фи пщыIэр пIатIынэм (1) хывощIэ,
Ажэжь тIуащIэр къыщыфIывобз.

Щыхубзым пащIауэ фи лIыхъужь пашэр
Елъыхъу и къуэкIэ фи Джамоужьырщ,
Адрахьмоныжьыр уи мыщэ гъашхэщ;

Жамбот ишхахэр и гум нэмыс;
Нэмыс зимыIэр Елъыхъу Джамощ.

УцIыху дэмыкIуэурэ уи гъащIэр кIуащ.
Уэ къыбдэкIуэфыр Мыхьэмэтыжьырщ.

Мыхьэмэтыжьыр аргъынэм нэсмэ, зыщIедзэ,
Пхъэсэмпар дидзэм, и Iэр пегъэщ.

ПщIакIуэм ядэкIуэм, нартыху къринэркъым,
Сыкъэнэнщ, жеIэри фыз къафIешэ.

Ишыж ямыщIу фызыр фIокIуэжыр,
Къэсшэжынщ, жеIэри нафIыкIэлъокIуэ.

И фэр къыщатIри и кIэр бжыхьым дехуэж,
Абы и хъыбар фIуатэурэ махуэр фогъакIуэ.

Махуэ псом мэкъуу пывупщIыр Iэтэ ирикъукъым.
Дыщым щакъуар къэзышэр Къанышщ.

Гуахъуэу къэфшахэр IэфракIизщ.
(2) Хьэнтхъупс мышур Жамбот ирифщ.

Ажафэр текъуауэ даушэж!
Ажэм и бжьакъуэр Джэмо къытикIэ!

Мэкъуу паупщIыр зы сом мыуасэ,
Джэмо и уасэр бэзэр кIэпIейкIэщ.

Унафэу ящIхэр пабжьэм хокIуадэ,
Ажэжь тхьэмыщкIэр пщIэншэу кIуэдащ.

(1) ПIатIынэм — Нало Заур зэритхымкIэ, удз лIэужьыгъуэщ, къызэрапсэлъри бэрэтIинэщ.
(2) Ятх мыхъу псалъэу дагъэхуащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Абазэ Къамбот

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 24

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: