Псалъэжь: Гъуэгум и кIыхьагъым хуэдизи и бгъуагъщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Дэнэ укIуэми, пкIэрымыкI. (Ныбжь)

Къэплъыхъуэр

Адыгэ уэрэд

Насып къызетыр сэ уи уэрэдым,
Си лъэпкъ гурыщlэм и бзэр уэращ.
Зы зэман гуэрым уэ усфlэкlуэдым
Ди бгы пагэжьхэр бзагуэу къэнащ.

Ежьу:
Ей, адыгэ пшынэ, адыгэ пшынэ уей,
Си псэм ухэтщ уэ си гур пхуосакъыр.
Лъэпкъыр кlуэдыну сфlощlри сошынэ, уей,
Зэхэзмыхыжу щытмэ уи макъыр.Уэ хьэгъуэлlыгъуэм ущыбзэрабзэм
Ди lуащхьэмахуэ и бзэр къеутlыпщ.
Аращ и анэр гурыщlэ къабзэм,
Еуэ удж пыхум хъухукlэ нэхущ.

Ежьу

Уэ уи макъамэр нэусмэ уафэм
Вагъуэ нэгъунэ ящl ислъэмей.
Ди дыгъэр плъыхукlэ еуэ уи къафэм,
Уэрыншэ гъащlэ сэ сыхуэмей.

Ежьу

Насып къызетыр сэ уи уэрэдым,
Си лъэпкъ гурыщlэм и бзэр уэращ.
Зы зэман гуэрым уэ усфlэкlуэдырт,
Ди бгы пагэжьхэр бзагуэу къэнащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Уэрэд, Хьэтыхъу Эдуард

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 54

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: