ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Псалъэжь: Пщы Iумахуэ нэхърэ жылэ Iумахуэ.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: IэфIыр зыгъэдыдж, дыджыр зыгъэIэфI. (Шыгъу)

Си адэ

Си адэ, сыпхуэзэхукIэ уэ ущэхущ,
Ауэ уэ уи гур къызопсалъэ гуапэу.
Уэ уи псэм си дунейр къысхуегъэнэху,
Дэнэ сыкIуами сщIыгъущ шы гъусэ лъакъуэу.

Сэ си щхьэм уи Iэ пхъашэр къыдэплъамэ
КъысфIощI нэхъ щабэ Iэ дунейм щымыIэу,
Уи нэгур гуфIэу зэ укъысIуплъамэ
Зызолъытэж насып мыухыр сиIэу.

 

Ежьу:
Си адэу фIыуэ слъагъуу си гур зей,
Сыхуейщ сэ куэдрэ укъысщхьэщытыну.
Нызохь си лъэIур ди тхьэу Тхьэшхуэм дей
ЗыгуэркIэ сэ уи жагъуэ сымыщIыну.Си адэ, зэпымыууэ укъыттетщ
Си сабиигъуэм и псынащхьэ къабзэу.
Къару мыкIуэщIыр сэ абы къызет,
Мы дуней гъащIэм щызесхьэ хабзэр.
Бын лъагъуныгъэр щызэхэзмыщIа
Сэ къэзгъэщIам зы махуэ закъуэ сщIэжкъым.
Уэращ си лъагъуэр кууэ хэзышар,
Ар сокIу си гъуазэу уи псалъэ пэжхэр.Ежьу

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Тхьэгъэлэдж Светланэ, Уэрэд

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 66

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: