Псалъэжь: Узэрыгугъэу ухъутэмэ, уунэхъурэт?
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: МыкIуэф, мыфий, алащэ, щэныбэ. (Мэкъу Iэтэ)

Къэплъыхъуэр

Бэдынокъуэ

Уэ-уи, уэ-уи, уэ-уи, уэ-уи
Нартхэ ди Бэдынокъуэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
Нартхэ ди лIы икъугъэ,Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,

Чынтыр зи ныкъуэкъуэгъуи,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
Хьэрхуэрэгъу игъуэткъэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
И зы пкъыгъуэри пкъыгъуищэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра.Уэ-уи, уэ-уи, уэ-уи, уэ-уи,
И зекIуэнри къыщохьэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
Ишми уанэ трелъхьэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
Шы ныбэпхри щIекъузэ
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
ЗэщIекъузэри ношэскъэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра.Уэ-уи, уэ-уи, уэ-уи, уэ-уи,
Нартхэ ди Бэдынокъуэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
И дамэ лъэныкъуэми,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
Дыгъэшхуэр къыщопсмэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра.
И дамэ лъэныкъуэми,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
Уэсышхуэр къыщосмэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра.

Уэ-уи, уэ-уи, уэ-уи, уэ-уи,
Нартхэ ди Бэдынокъуэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
Нартхэ ди лIы икъугъэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
Нартхэ гъуазэу къахонэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра.

Уэ-уи, уэ-уи, уэ-уи, уэ-уи,
Нартхэ ди Бэдынокъуэ,
Уэри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
Нартхэ ди лIы икъугъэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
ЛIы хъуныр ношэсэкIри,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
Шы пэбзийм кърихумэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
Гъуэгу напщIэр елыгъуэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
Хьэ самыр кIагуитIри,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
И бгъуитIым щоджэгумэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
И бгъэ гъэсагъитIри,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
Ди щхьэм щофэразэмэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Тут Заур, Уэрэд

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 20

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: