ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Псалъэжь: Куэд зыгъащIэ нэхърэ куэд зылъагъу.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Мэфий, мэкIий, хьэкъугъыр къреш. (Жьапщэ)

Ар си къэшэнщ

Тенджызыр къиууэ, тенджызыр губжьу
Къэукъубеяуэ щызэрызехьэм
ИфIэщыу хэплъэу зыгъэукIытэу
ЗыгъэувыIэри, ар си къэшэнщ.

Ежьу:
Уэрирэрирэ, уэрирэрирэ, уэрирарирэ, уэрирараааа
Уэрирэрирэ, уэрирэрирэ, уэрирарирэ, уэрирараааа
Гъэмахуэ дыгъэм щIыгур къигъажьэу
Жьэражьэ уэгум къыщиувами
ЗиIэтрэ Iуплъэмэ зыгъэукIытэу
ЗыгъэупщIыIуири, ар си къэшэнщ.

Ежьу

Пщыхьэщхьэ пшапIэм еша-елIауэ
ЦIыху гуп зэхэсым хъыбар щыжаIэм
Зи гугъуу ящIри яхуэмыухыу,
Нэху къатезгъащхьэри, ар си къэшэнщ.

Ежьу

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Тут Заур, Уэрэд

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 18

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: