Псалъэжь: Зи Iyэxy мыхъунум фэндибгъу кIэрыщIащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Ди боушхуэ къаз хъушэ щIэсщ. (Дзэ)

Къэплъыхъуэр

Истамбылакlуэ (БЖЬАМИЙ)

ФыкъэдаIуэ цIыхухэ!
ФыкъэдаIуэ псори!
Псалъэр Кавказ къуршыжьхэрщ.
ЕмыщIэжым хыхьэ Iуэхущхуэщ,
Зэман пшагъуэм щIихъума гуауэщ
Нобэ фигум къэдгъэкIыжынур.
Уо уо уо ри ра,
Истамбылым дашэ мыгъуэри дэ.Уо си адэжь пщIантIэ гущэм
Шыгур щызэщIащIэ,
Си гущIэр къыщитхъыурэ
Хэкур сагъэбгынэ.
Уо уо уо ри ра,
Истамбылым дашэ мыгъуэри дэ.Уо Истамбыл гъуэгу гущэри
Уей унэшэкъаши,
Си къэшэну дахэри
Жылэм къыдэзнауэ,
Уо уо уо ри ра,
Истамбылым дашэ мыгъуэри дэ.Уо си шыпхъу нэхъыщIэ гущэр
Зэрыщхьэц барини
Ди дей зэрыбынурэ
Сэ къыскIэрыщIауэ,
Уо уо уо ри ра,
Истамбылым дашэ мыгъуэри дэ.Сэ а махуэм кхъухь тедзапIэм
СыкъыIукIыри сыкъежьащ,
Къуэ ещанэм сыкъэсауэ
Зы шу къакIуэу къысхуэзащ.
ЖакIэм нэпсыр къыщыпыткIум
Сэлам тыгъуэр ирохьэлъэ,
Сыкъогубжьыри «лIы и хьэлкъым »
ЖысIэу щIалэм сыхуохъущIэ.
Зы лъэбакъуэщ уэ уи нэпсыр
Плъагъужынум къыпхуэнэжыр,
ЖиIэщ шуми си лъэужьыр
И

 

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3

Зыхыхьэр: Мысостышхуэ Пщызэбий, Уэрэд

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 90

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: