Псалъэжь: Зи шэгын еблэм бланэр фIокIуэж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: МафIэм имыс, псым имытхьэлэ. (Мыл)

Къэплъыхъуэр

Гъатхэ уэшх

Псалъэхэр зытхар Чэрты М.
Макъамэр зытхар Дудар А.

Жэщи махуи сымыжей,
Жэщи махуи сынэщхъейщ,
Сигу имыкIыр уэ уи нитIщ.
Ежьу:
Уи ади уи ани къысхуэмей,
Уи униагъуэм сыралейщ,
Сыт сэ сщIэнур си дуней?
Махуэ къэс дызэхуэзащ,
Лъагъуныгъэ здэдгуэшащ,
Псалъэ IэфIхэм себгъэсат.Ежьу:
Си ади си ани къыпхуеят,
Нысэ дахэу уалъэгъуат,
Гугъэ дахэр лъэтэжащ.
Илъэс куэди блэдгъэкIащ,
УдэкIуауэ зыхэсхащ,
У насыпи бгъуэтыжащ.Ежьу:
Си зы нэпси къыщIэмыкI,
Уи сурэти къезмыхьэкI,
Лъагъуныгъэщ къэзгъэнар.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Бэрэгъун Марианнэ, Уэрэд

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 41

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: