Псалъэжь: Дыгъури дыгъущ, дыгъур щIэзыуфэри дыгъущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: Мэфий, мэкIий, хьэкъугъыр къреш. (Жьапщэ)

Къэплъыхъуэр

Бжьыхьэ жэщ

Дэнэ-дэнэ, си псэ, укIуэжа…

Бжьыхьэ жэщыр сэ къызохьэлъэкI,
Гухэлъ нэпсыр щэхуу къысфIыщIокI.
Дыгъэр къепсыжынт укъысхуэкIуэжатэмэ,
Си пэш щIыIэр уэ бдэхуабэжынт.
Дунейр нэху хъужынт уи нэгу сиплъэжатэмэ,
Гъатхэм и данэпскIэ сыпхуэпэнт.

Дэнэ-дэнэ, си псэ, укIуэжа…
Уафэгу мазэу щхьэ укIуэдыжа…

Бжьыхьэ жэщыр сыту гъакIуэгъуей,
Ар уэрыншэ мэхъури шэчыгъуей,
Жэщыр бзэхыжынт уи макъ зыхэсхатэмэ,
Iэдиихуу Iэгур пхуэзгъэблэнт.
Си псэр псэхужынт зы дыздэхъужатэмэ,
Бжьыхьэ кIыхьыр бжьиз къысфIэмыщIынт.

Дэнэ-дэнэ, си псэ, укIуэжа…
Уафэгу мазэу щхьэ укIуэдыжа…

Хъуащ гупсысэр си псэм и Iэдэж,
НэкIуи напи уэр фIэкI симыIэж.
Ей си бжьыхьэ жэщ, арти, къызжепIатэмэ,
Уэ сыт лъагъуэ мыгъуэм хухэпша.
ФIыщэурэ слъэгъуар зэ къысхуэпшэжатэмэ
КъысфIэщIынт насыпыр псы къиуа.

Дэнэ-дэнэ, си псэ, укIуэжа…
Уафэгу мазэу щхьэ укIуэдыжа…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Аслъэн Iэсият, Уэрэд

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 32

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: