ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Псалъэжь: Зи шэгын еблэм бланэр фIокIуэж.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: КIуэ пэтми, бжьиз зымыкIу. (Гущэ)

УздэщыIэр

Адыгэ уэрэдыжьхэр

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8

Зыхыхьэр: Уэрэд

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 4 674

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: