Псалъэжь: ЩIэр жьы мэхъури жьыр щIэ хъужыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: ЦIыкIунитIэ, ятIэ хэпщ. (Ху)

Къэплъыхъуэр

Сыбдзэжьеящэщ

(Макъамэр Къардэн Хьэсэн, усэр Акъсырэ Залымхъан)

Мэрем пщыхьэщхьэм къунтх зэфIызощIэ,
Щэбэтыр къихьэм, гъуэмылэ схуащI.
Тхьэмахуэ махуэм сыбдзэжьеящэщ
СымыIумахуэм, ауан сыкъащI.

Ейрэ, сыбдзэжьеящэщ, ей-ей,
Сыбдзэжьеящэщ, сыбдзэжьеящэщ, ей.

Псы Iуфэ мафIэр зэщIызогъанэ,
Си лэгъупыIэмпIэр хьэзыр къызощI.
Бдзэжьей лэпс дэгъуэ зэхызогъавэ,
Хуэдэ шхыныгъуэ щымыIэсфIощI.

Зыгъэпсэхугъуэр дэгъуэу согъакIуэ,
Сэ си алабгъуэм аргъей фIэсщащ..
Сэ и инагъыр къэзгъэлъэгъуэхукIэ,
Iэблэ сэмэгум лэрыгъу къищIащ.

КъэзмыубыдIауэ сыкъыщыкIуэжкIэ,
Зыри жызмыIэу зызоущэху.
Ди тыкуэнышхуэм сыщыблэкIыжкIэ
Бдзэжьей пшэрышхуэ къыщызощэху.

Мы си щхьэгъусэр къэгубжьыпауэ,
И нэ утхъуахэр зэрегъэдзэкI.
Си бдзэжьеишхуэр игъэкъэбзауэ
Дагъэм хидзауэ къысхуегъэпIэнкI.

ЩакIуэ зи хабзэм пцIы тIэкIу IэщIокIыр,
Ауэ сэ нобэм сымыпцIыупс.
Фи фIэщ сымыхъум, фыкъысхуеблагъи
Фэри си Iэнэм фысхубгъэдэс.


Уи цIэр

E-mail:

*Уэрэдыр жызыIэр

Уэрэдыр зытхар

Уэрэдым и цIэр

Псалъэхэр

*Уэрэдыр...

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 100

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: