Псалъэжь: Щхьэм блэр и Iэжьэгъущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: ЗэнысэгъуитI пхъэх темыхщ. (Нэрэ набдзэрэ)

Къэплъыхъуэр

Сэ сыщевгъажьэм

(Макъамэр Къардэн Хьэсэн, усэр Гъубжокъуэ Лиуан)

Сэ си псэ закъуэм уэ сыщебгъажьэм
Уи мащIагъыр си гум къинащ,
Фэеплъ уэрэду уэ схуэбусари
Дзапэ уэрэду сэ къысхуэнащ.

Эх, уи уэрэдыр сэркIэ гъуэгу гъуэмылэщ,
Эх, уи уэрэдым жану лъэр щIегъэкI.
Уи уэрэдыр, уи уэрэдыр сэ схуэпщIащ фэеплъи,
Ар жысIэхукIэ, ар жысIэхукIэ, си гум уэ укъокI.

Гъуэгум сытету уэшх къригъажьэм
Уэ уи уэрэдыр щIакIуэ къысхуохъу.
Жэщу гъуэгуанэм сэ сыщыгъуащэм
Хуэдэу Шыхулъагъуэм ар си Iэпэгъущ.

Куэд сахуэзами сэ тхьэIухуду
Си псэм и щIасэр узмыхъуэжын,
Ди лъагъуныгъэр сымыгъэкIуэду
Уэрэдым щIыгъуу къыздэсхьыжынщ.


Уи цIэр

E-mail:

*Уэрэдыр жызыIэр

Уэрэдыр зытхар

Уэрэдым и цIэр

Псалъэхэр

*Уэрэдыр...

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 92

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: