ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Псалъэжь: УзытелIэ нэхърэ къыптелIэ.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Къуажэр зыгъапцIэ, пцIым кърихьэкI. (КIыгуугу)

Сабий уэрэд

Жыг гъэгъахэм ехьэжьауэ
ЗагъэщIагъуэ, зыкърах.
Бжьэ цIыкIу къомхэри ежауэ
А гъэгъахэм фо къыпах.

Ежьу:
Гъатхэ дахэ, гъатхэ щхъуантIэ,
Дунейр къыбдожьу.
Гъатхэ дахэ, гъатхэ щхъуантIэ,
Сэри сыбдожьу.

Къуалэбзухэм къэкIуэжауэ,
ЩагъэIу дэни макъ жьгъыру.
Псынэ цIыкIухэр, хуит хъужауэ,
Къуалэбзухэм ядожьу.

Ежьу

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Уэрэд, Уэрэдхэм щIэт псалъэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 42

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: