Псалъэжь: Ныбэр фэ цIынэ лы цIынэщи зэIуокI.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Зи кIэр зылъэф, зи фэр зи бий. (Бажэ)

Къэплъыхъуэр

Нэ фIыцIэ

Лъагъуныгъэр мыдахагъэ,
Лъагъуныгъэри мыIеягъэ,
Си псэм IэфIурэ уилъагъуащ иджы уей.

Сыту гуащIэ лъагъуныгъэр,
Сыту фIыщэурэ къигъэщIатэр,
Си псэ закъуэри — уэ зыра мыгъуэщ уей.
Пшынэ макъыр гум сфIыхохьэ
Псэм хэхьаурэ лъагъуныгъэр,
Уэ пхуэсщIатэкъэ си нэ фIыцIэ жи уей.Бэлътоку кIапэр хызодыкIыр,
Си нэпситIыри къысфIыщIэкIыурэ,
Си нэ фIыцIэри сфIэбгъэкIащ иджы уей.Услъагъуну си нэр къокIыр,
Услъагъунууи си фэр покIыр,
Апхуэдахэурэ сыфIэкIащ иджы уей.

СыкъыщIокIыри — мазэм соплъыри.
СыщIохьэжыри — согъуэлъыжыри.
Семызэгъурэ нэху секIащ иджы уей.

Си нэ фIыцIэри яфIэдахэкъым,
ЩIалэ дахэри зыми ядэркъым.
Псэм фIэIэфIыри — нэм фIэдахэщ жи уей!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Аслъэн Iэсият, Уэрэд

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 38

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: