ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Псалъэжь: Нэгум щIэхур гум йохуж.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Жэщым Iэтэ, махуэм лъэнтхъуий. (Жьэгу мафIэ)

Нэ фIыцIэ

Лъагъуныгъэр мыдахагъэ,
Лъагъуныгъэри мыIеягъэ,
Си псэм IэфIурэ уилъагъуащ иджы уей.

Сыту гуащIэ лъагъуныгъэр,
Сыту фIыщэурэ къигъэщIатэр,
Си псэ закъуэри — уэ зыра мыгъуэщ уей.
Пшынэ макъыр гум сфIыхохьэ
Псэм хэхьаурэ лъагъуныгъэр,
Уэ пхуэсщIатэкъэ си нэ фIыцIэ жи уей.Бэлътоку кIапэр хызодыкIыр,
Си нэпситIыри къысфIыщIэкIыурэ,
Си нэ фIыцIэри сфIэбгъэкIащ иджы уей.Услъагъуну си нэр къокIыр,
Услъагъунууи си фэр покIыр,
Апхуэдахэурэ сыфIэкIащ иджы уей.

СыкъыщIокIыри — мазэм соплъыри.
СыщIохьэжыри — согъуэлъыжыри.
Семызэгъурэ нэху секIащ иджы уей.

Си нэ фIыцIэри яфIэдахэкъым,
ЩIалэ дахэри зыми ядэркъым.
Псэм фIэIэфIыри — нэм фIэдахэщ жи уей!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Аслъэн Iэсият, Уэрэд

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 35

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: