Псалъэжь: И щэ къовэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Хадэм соплъэри къэб ныкъуэ солъагъу. (Мазэ)

Къэплъыхъуэр

Ленэ дахэкIей

(Макъамэр Къардэн Хьэсэн,  усэр Бахъуэ БетIал)

Нарзан къабзэр зи Iуплъэгъуэ,
Нэхущ вагъуэшыр,
Шэджэмыщхьэ и пщыхьэщхьэу,
УсфIыхохьэ пкъым.
ЩIэтщ си нэгум уи нэкIу дыгъэу
Куэдрэ къысхуепсар.
Ленэ дахэкIей,
КIей, дахэ псом я лей.
Ленэ дахэкIей.
Уафэм уеплъмэ, сэ къысфIощIыр
Пшэхэр зэкIэщIэкI,
Пщэдджыжькэ си лэгъунэм
СщIыгъуу укъыщIэкI,
Уэ си гъащIэм хуэхъуи гъусэ
Нэху щIы си дунейр,
Уэрщ, уэрщ насып зыдэзгъуэтынур,
Ленэ дахэкIей,
Дахэ псом я лей.

Пшагъуэр губгьуэм щыгъуэлъами
Си нэр сфIызэпхоплъ,
Уи сурэтщ щыслъагъур дэни,
Пшынэр зи плIэрыхь,
ПщIыхьуэ сиIэр уэ сIыпхащи
Сэ сиIэжкъым жей,
Уэ, уэ фи къуажэм уримазэщ,
Ленэ дахэкIей,
Дахэ псом я лей.

Сыпхуэхъунущ гъатхэ мазэм
Дыгъэ къуэмыхьэж,
Зи дэкIуэгъуэм зэрихабзэу
Уи жьэгу пащхьэр хъуэж,
КъызэпшэкIри уи нур уагъэр
Си пкъыр пщIащ мыхъей,
Уэ, уэ сыхуэшэ насып лъагъуэм,
Ленэ дахэкIей,
Дахэ псом я лей.


Уи цIэр

E-mail:

*Уэрэдыр жызыIэр

Уэрэдыр зытхар

Уэрэдым и цIэр

Псалъэхэр

*Уэрэдыр...

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 43

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: