Псалъэжь: ЦIыхуp япэкIэ плъэн хуейщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Зи бын псори дзыгъуащэ. (Джэду)

Къэплъыхъуэр

Лъагъуныгъэ уэрэд

Лъагъуныгъэр къакIуэщ зэи,
Сэ унафэ къысхуищIащ:
«Балигъ ухъуну зэгуэр уэ,
Куэдщ сэрыншэу къэбгъэщIар!
Вагъуэ жыжьэхэм уехъуапсэу,
ГъакIуэ мащIэ, гъакIуэ куэд,
Усэ, ухуейм умыусэ –
Сэр фIэкI уиIэкъым уэрэд!»
Абы лъандэ куэд мыщIами,
Гъищэ хъуауэ къысфIощIыж:
Тхьэусыхэ къезгъэжьами,
Ар уэрэдкIэ соухыж!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 54

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: