Псалъэжь: Гъунэгъур гъуджэм хуэдэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: ВагъуитIым яку Iуащхьэ дэтщ. (Пэ)

Къэплъыхъуэр

Лъагъунугъэ

Жэщи махуи сымыжей,
Жэщи махуи сынэщхъейщ,
Сигу имыкIыр уэ уи нитIщ.

Ежьу:
Уи ади уи ани къысхуэмей,
Уи униагъуэм сыралейщ,
Сыт сэ сщIэнур си дуней?

Махуэ къэс дызэхуэзащ,
Лъагъуныгъэ здэдгуэшащ,
Псалъэ IэфIхэм себгъэсат.

Ежьу:
Си ади си ани къыпхуеят,
Нысэ дахэу уалъэгъуат,
Гугъэ дахэр лъэтэжащ.

Илъэс куэди блэдгъэкIащ,
УдэкIуауэ зыхэсхащ,
У насыпи бгъуэтыжащ.

Ежьу:
Си зы нэпси къыщIэмыкI,
Уи сурэти къезмыхьэкI,
Лъагъуныгъэщ къэзгъэнар.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Быщтэкъо Азэмэт, Нэхущ Чэрим, Уэрэд

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 48

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: